Освітній процес

На факультеті машинобудування і транспорту готуються фахівці машинобудівної і транспортної галузей, які вміють самостійно приймати рішення, самостійно досягати поставленої мети, мають навички власними силами оволодівати знанням, удосконалювати свою фахову майстерність індивідуально. Високий рівень підготовки забезпечується в тому числі і за результатами самостійної роботи студентів (СРС).

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, до якої входять:

 • система JIQ з матеріалами:
 • навчальні і робочі навчальні програми;
 • адаптовані робочі плани;
 • підручники, навчальні і методичні посібники, монографії;
 • періодичні видання професійного спрямування та електронні посібники;
 • дистанційні курси дисциплін;
 • методичні посібники для написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт;
 • тести і ситуаційні вправи;
 • методичні рекомендації по організації СРС;
 • пакети прикладних комп’ютерних програм.

Планування самостійної роботи студентів виконується:

 • у навчальних планах із спеціальностей і спеціалізацій, де визначено кількість годин, що виносяться на СРС по дисциплінам;
 • у навчальних і робочих навчальних програмах дисциплін, де визначаються перелік і зміст тем із посиланням на джерела інформації, години на СРС, індивідуальні завдання, тематика рефератів, типові задачі і контрольні питання на колоквіуми та модулі, перелік питань на заліки та іспити, загальний і додатковий списки літератури;
 • у робочих планах викладачів із кожної дисципліни, де містяться теми, що виносяться на СРС, години СРС і список рекомендованої літератури.

Здійснення контролю СРС:

Ефективність використання кредитно-модульної системи організації навчання з пріоритетною роллю самостійної роботи студентів підтверджується результатами моніторингу:

 • поточного та міжсесійного контролю (на лекціях, практичних, лабораторних і семінарських заняттях, за результатами виконання контрольних робіт, тестів, захистів рефератів, здачі колоквіумів, модулів, на захистах курсових проектів і робіт);
 • сесійного контролю;
 • ректорського контролю залишкових знань студентів;
 • на захистах випускних бакалаврських, дипломних і магістерських робіт;
 • позитивними відгуками з місця працевлаштування випускників.

Цикли дисциплін, за якими проводяться ректорські контрольні роботи:

 • цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
 • цикл природничо-наукових та фундаментальних дисциплін;
 • цикл професійно-орієнтованих або загально-професійних дисциплін;
 • цикл самостійного вибору дисциплін вищого навчального закладу;
 • цикл вільного вибору студентами.

Куратори системи по кафедрах ФМТ

 • асистент Коробов С. С. (кафедра АТМ);
 • доцент Міськов В.П. (кафедра ГМ);
 • доцент Репінський С.П. (кафедра ТАМ);
 • доцент Березюк О.В. (кафедра БЖДПБ)
 • інж. Побережний М.І.

Основні завдання куратора системи

 • ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (КМС);
 • надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуальної траєкторії навчання;
 • погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження заступникові декана;
 • контроль за реалізацією індивідуального плану студента.

Структурна організація та координація навчально-методичної роботи на ФМТ

Наші партнери

University of West Bohemia, The Faculty of Mechanical Engineering

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Херсонський національний технічний університет

Барський коледж транспорту та будівництва

Вінницький транспортний коледж

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

Калинівський технологічний коледж